ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มPLC 50
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 77
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 123
คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 73
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 112
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.16 KB 96
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 230.63 KB 84
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.38 KB 83
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.57 KB 83
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.08 KB 86
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 74
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 54.24 KB 62
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.83 KB 73
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 74
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 65
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 58
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.38 KB 114
แบบประเมินสมรรถนะ_ทักษะชีวิต62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.07 KB 112
แบบประเมินสมรรถนะ_การสื่อสาร62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.18 KB 95
แบบประเมินสมรรถนะ_การคิด62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.84 KB 113
แบบประเมินสมรรถนะ_การแก้ปัญหา62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.72 KB 121
แบบประเมินสมรรถนะ_เทคโนโลยี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.66 KB 87
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 121
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.89 KB 124
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.27 KB 84
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 90
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229.4 KB 97
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.04 KB 93
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 271
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 382