ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 5
รายชื่อนักเรียนปี-การศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.11 KB 13
แบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.26 KB 16
แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการใช้ชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.96 KB 37
แบบประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 26
แบบประเมินสมรรถนะด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.57 KB 32
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.03 KB 26
แบบฟอร์มPLC 405
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 424
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 481
คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 421
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 459
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 424
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 54.24 KB 410
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.83 KB 422
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 423
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 414
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 405
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.38 KB 475
แบบประเมินสมรรถนะ_ทักษะชีวิต62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.07 KB 456
แบบประเมินสมรรถนะ_การสื่อสาร62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.18 KB 440
แบบประเมินสมรรถนะ_การคิด62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.84 KB 481
แบบประเมินสมรรถนะ_การแก้ปัญหา62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.72 KB 473
แบบประเมินสมรรถนะ_เทคโนโลยี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.66 KB 433
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 467
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.89 KB 474
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.27 KB 427
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 439
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229.4 KB 447
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.04 KB 442
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 636
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 774