ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 65
ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนควนเนียงวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงเรียนควนเนียงวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 65
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนควนเนียงวิทยา มุ่งสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและความโปร่งใส
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ประพจน์และการเชื่อมประพจน์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI ร่วมกับแบบฝึกเสริมทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
เผยแพร่บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับแบบฝึกทักษะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 65
บทคัดย่อ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชนเรื่อง Kee chang packaging
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 65
แบบยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
ประกาศยกเลิกการสอบจัดชั้นเรียน ระดับชั้น ม.1 และการสอบคัดเลือก ม.4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 65
เผยแพร่ผลงานวิชาการการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของครูโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ​รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์แทนรูปแบบออนไซต์ทุกระดับชั้น
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควตา เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
ประกาศ เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โควตา)
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ นโยบายและวิธีการรับนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 65