ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563