ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
08 มิ.ย. 60 เลือกประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
โดมเอนกประสงค์ กิจการนักเรียน
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
โดมเอนกประสงค์ กิจการนักเรียน