ลูกจ้างประจำ

นายตุ่ย จันทรังษี
ลูกจ้างประจำ ช่างปูน 2