ลูกจ้างประจำ

นายประคอง ประทุมวรรณ
ลูกจ้างประจำ ช่างไฟฟ้า 3

นายตุ่ย จันทรังษี
ลูกจ้างประจำ ช่างปูน 2