กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไสว ไชยสาลี
ครู คศ.3

นางสุทธิกา คงพูน
ครู คศ.3

นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ครู คศ.3

นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางราตรี จันทศรี
ครู คศ.2

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2

นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ครู คศ.2

นางสาวกฤษณา หมัดอัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวปัทมา ฮะยีบิลัง
ครู คศ.1

นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ครู คศ.2

นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุกัญญา สิกะพงค์
ครูผู้ช่วย