กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนี จันทนะ
ครู คศ.3

นางสาวไสว ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ครู คศ.2

นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ครู คศ.2

นางสุทธิกา คงพูน
ครู คศ.2

นางราตรี จันทศรี
ครู คศ.2

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2

นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา หมัดอัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ครู คศ.1