กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไสว ไชยสาลี
ครู คศ.3

นางสุทธิกา คงพูน
ครู คศ.3

นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ครู คศ.3

นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครู คศ.3

นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางราตรี จันทศรี
ครู คศ.2

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ครู คศ.2

นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ครู คศ.2

นางสาวปัทมา ฮะยีบิลัง
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา หมัดอัด
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา สิกะพงค์
ครู คศ.1

นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
อีเมล์ : kn069@kornor.ac.th

นายธนากร แกล้วทนงค์
ครู คศ.1