กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวไสว ไชยสาลี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรัชนี จันทนะ
ครู คศ.3

นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ครู คศ.2

นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ครู คศ.2

นางสุทธิกา คงพูน
ครู คศ.2

นางราตรี จันทศรี
ครู คศ.2

นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ครู คศ.1

นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา หมัดอัด
ครูผู้ช่วย