กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวไสว ไชยสาลี
ครู คศ.2

นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ครู คศ.2

นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ครู คศ.2

นางสุทธิกา คงพูน
ครู คศ.2

นางราตรี จันทศรี
ครู คศ.2

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2

นางสร้อยประดับ เบญจาทิกุล
ครู คศ.1

นางสาวกฤษณา หมัดอัด
ครูผู้ช่วย

นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวสุกัญญา สิกะพงค์
ครูผู้ช่วย

นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ครูผู้ช่วย