กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินดา ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวนฤภัค ปริยศิลา
ครู คศ.3

นางประนอม ก่อเกื้อ
ครู คศ.2

นางพิไลรัตน์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาวอิสรินทร์ ดีนุ่ม
ครู คศ.2

นางสาวนารีรัตน์ มีนุ่น
ครู คศ.1