กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา จุลเสวต
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุณยรัตน์ พงศ์จรัส
ครู คศ.3

นางสาวนฤภัค ปริยศิลา
ครู คศ.3

นางประนอม ก่อเกื้อ
ครู คศ.2

นางสาวสุฌาณ์นธี ไชยเหมวงศ์
ครู คศ.1

นางพิไลรัตน์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาวรัตมณี พิบูลย์
ครู คศ.1