กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจินดา ไชยสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางลัดดา จุลเสวต
ครู คศ.3

นางสาวนฤภัค ปริยศิลา
ครู คศ.3

นางประนอม ก่อเกื้อ
ครู คศ.2

นางพิไลรัตน์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งทิวา ฉิมกูล
ครู คศ.2

นางสาวอิสรินทร์ ดีนุ่ม
ครู คศ.1