กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนฤภัค ปริยศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลัดดา จุลเสวต
ครู คศ.3

นางประนอม ก่อเกื้อ
ครู คศ.2

นางพิไลรัตน์ จันทระ
ครู คศ.2

นางสาวรัตมณี พิบูลย์
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งทิวา ฉิมกูล
ครู คศ.1