ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสาวชุลีกร ไชยชาญยุทธิ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางทัศนียา เภาทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ