ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางสุนิษา บัวบาน
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชุลีกร ไชยชาญยุทธิ์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางทัศนียา เภาทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ