กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย
ครู คศ.3

นายสาโรจน์ คงฤทธิ์
ครู คศ.2

นางสาว ธีรัจฉรา คำดีบุญ
ครูผู้ช่วย