กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางประทุม บัวเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสาโรจน์ คงฤทธิ์
ครู คศ.2

นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย
ครู คศ.2

นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
ครู คศ.2

นางสาว ธีรัจฉรา คำดีบุญ
ครูผู้ช่วย