กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวกรรณณพิณ บวงเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายผดุงศักดิ์ ชูช่วย
ครู คศ.3

นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติ
ครู คศ.1