กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางกัลยา เอียดวาโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวรรณา พันธ์ศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางกุลสนา เอียดบุญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศยามล จัลวรรณา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางนาถยา สันหมุด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/8

นางสาวนิภาพร ดำขุน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1