กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยา เอียดวาโย
ครู คศ.3

นางวรรณา พันธ์ศรี
ครู คศ.3

นางสุณีษา ชูติระกะ
ครู คศ.2

นางกุลสนา เอียดบุญ
ครู คศ.2

นายฉัตรชัย หนูเพชร
ครู คศ.2

นางสาวศยามล จัลวรรณา
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร ดำขุน
ครูอัตราจ้าง