กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางวรรณา พันธ์ศรี
ครู คศ.3

นางสาวศยามล จัลวรรณา
ครู คศ.2

นางนาถยา สันหมุด
ครู คศ.2

นายณัฒฐพัฒน์ ขุ้มทอง
ครู คศ.1

นางสาวพรทิพย์ ฟองสุวรรณ
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิภาพร ดำขุน
ครูอัตราจ้าง