กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิสุทธิ์ คงกัลป์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกัลยา เอียดวาโย
ครู คศ.3

นางวรรณา พันธ์ศรี
ครู คศ.3

นางกุลสนา เอียดบุญ
ครู คศ.2

นางสาวศยามล จัลวรรณา
ครู คศ.2

นางนาถยา สันหมุด
ครู คศ.2

นางสาวนิภาพร ดำขุน
ครูอัตราจ้าง