กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไอรินทร์ อัศวกวินนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปรีชา พันธ์ศรี
ครู คศ.2

นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ครู คศ.2

นางละมัย อินทร์จันทร์
ครู คศ.2

นางพิม เครือก้อน
ครู คศ.2

นางสาวธันยพร หนุนอนันต์
ครู คศ.2

นางสาวปาลณี หวั่นเส้ง
ครู คศ.1

นางสาวซูวายบะห์ อามะ
ครู คศ.1