กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิม เครือก้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปรีชา พันธ์ศรี
ครู คศ.2

นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ครู คศ.2

นางละมัย อินทร์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวลัดดา ฆังคะมะโน
ครู คศ.2

นางสาวศิริ สุวรรณปาน
ครู คศ.1

นางสาวปภัชญา จันธรรมรงค์
ครูผู้ช่วย