กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวไอรินทร์ อัศวกวินนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปรีชา พันธ์ศรี
ครู คศ.2

นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ครู คศ.2

นางละมัย อินทร์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวศิริ สุวรรณปาน
ครู คศ.2

นางพิม เครือก้อน
ครู คศ.2

นางสาวซูวายบะห์ อามะ
ครู คศ.1

นางสาวปาลณี หวั่นเส้ง
ครูผู้ช่วย