กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพิม เครือก้อน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปรีชา พันธ์ศรี
ครู คศ.2

นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ครู คศ.2

นางละมัย อินทร์จันทร์
ครู คศ.2

นางสาวศิริ สุวรรณปาน
ครู คศ.2

นางสาวปภัชญา จันธรรมรงค์
ครู คศ.1

นางสาวซูวายบะห์ อามะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาลณี หวั่นเส้ง
ครูผู้ช่วย