กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสำเนียง รักภักดี
ครู คศ.3

นางสุรจิตร์ บัวเพชร
ครู คศ.3

นางสาวสายชล ทองมี
ครู คศ.2

นางวรรณา เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นายอนันต์ แก้วอัมพร
ครู คศ.2

นางวิไล เหมือนจันทร์
ครู คศ.2

นายบุญเอก ยอดสังข์
ครู คศ.2