กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรจิตร์ บัวเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบุญเอก ยอดสังข์
ครู คศ.2

นางวรรณา เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นางอนรรฆวรรณ ขวัญเจริญ
ครู คศ.1