กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบุญเอก ยอดสังข์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุรจิตร์ บัวเพชร
ครู คศ.3

นางวรรณา เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวสายชล ทองมี
ครู คศ.2

นายฐิติพงศ์ เติมตระกูลลักษณ์
ครูผู้ช่วย