กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุรจิตร์ บัวเพชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวรรณา เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นางอนรรฆวรรณ ขวัญเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา ชูใหม่
ครูผู้ช่วย