กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายชินพงศ์ จุลบุตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุรจิตร์ บัวเพชร
ครู คศ.3

นางสาวสายชล ทองมี
ครู คศ.2

นางวรรณา เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นางวิไล เหมือนจันทร์
ครู คศ.2

นายบุญเอก ยอดสังข์
ครู คศ.2