ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนควนเนียงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่  709 หมู่ที่ 2  ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง  จังหวัดสงขลา   รหัสไปรษณีย์  90220  โทรศัพท์  074-386443  โทรสาร 074-386015  WebSite : www.kornor.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 16

       เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

     มีเนื้อที่ประมาณ 31 ไร่ 3.1 ตารางวา  มีพื้นที่เขตบริการอำเภอควนเนียง  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ตำบล คือ ตำบลรัตภูมิ ตำบลบางเหรียง ตำบลห้วยลึก  และตำบลควนโส

       ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

                เนื่องจากประชาชนชาวควนเนียง  และชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงมีความเห็นว่าหมู่บ้าน ควนเนียงเป็นหมู่บ้านใหญ่แวดล้อมตำบลต่างๆ ถึง 6 ตำบล ประชาชนหนาแน่นและมีความเจริญหลายๆด้าน แต่ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษาในละแวกใกล้เคียง ทำให้นักเรียนในท้องถิ่นต้องเดินทางไปเรียนหนังสือในระยะทางไกลยิ่งประสบความลำบากในการเดินทางเป็นอย่างมาก จึงได้ตั้งตัวแทน คือ นายสมนึก นันทวงศ์  (กำนันตำบลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พระอธิการแก้ว เกศโร (เจ้าอาวาสวัดควนเนียง  ตำบลรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา) และคณะกรรมการได้ทำหนังสือเพื่อขอเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขึ้นและส่งเรื่องผ่านขั้นตอนขึ้นไปจากอำเภอไปจังหวัด โดยระบุจะจัดตั้งในที่ดินสาธารณประโยชน์ในเขตสุขาภิบาลตำบลควนเนียง ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่  7  รัตภูมิ   กิ่งอำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา 

          เมื่อได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาในปี  2520  คณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างก็ได้ร่วมกันดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาในที่ดินสาธารณะประโยชน์ในเนื้อที่ประมาณ  35  ไร่  ซึ่งเดิมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ และสนามกีฬาประชาชนของสุขาภิบาลควนเนียง  จึงได้ดำเนินการขอใช้ที่ดินไปตามลำดับ  จนกระทั่งถึงกระทรวงมหาดไทยอนุญาตให้ใช้ที่ดินแห่งนี้มีเนื้อที่ไม่ครบ  35  ไร่  ตามที่กรมสามัญศึกษากำหนด  นายชม  เพ็งผ่อง (ครูใหญ่โรงเรียนวัดคงคาวดี)  และนายเลี่ยง วรรณะ จึงได้บริจาคที่ดินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันทางด้านทิศตะวันออกของโรงเรียน  จำนวน  3  ไร่  เมื่อจังหวัดแจ้งให้อำเภอดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวรขึ้นตามแบบของกรมสามัญศึกษา จำนวน  8  ห้องเรียน  เพื่อรับนักเรียนตามหลักสูตรใหม่ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติเปิดรับนักเรียนในปีการศึกษา 2521 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  1  (ม.1)  จำนวน  2  ห้องเรียน  และชั้นมัธยมศึกษา (ม.ศ.1)  จำนวน  2  ห้องเรียน  รวม  4  ห้องเรียน  พร้อมครุภัณฑ์  คณะกรรมการเริ่มลงมือก่อสร้างโดยมีประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาค  เช่น  เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก  และหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่  ใช้งบประมาณ  75,340  บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  การก่อสร้างเป็นไปโดยเรียบร้อย  ขาดแต่ฝา  และไม่ได้ลาดพื้นซีเมนต์  สามารถใช้เป็นที่เรียนได้ มีศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นายไพบูลย์   เสรีรัตน์  (ครูใหญ่โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี)  มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนนี้เป็นคนแรก  มีนายน้อม  เจริญศรี  ศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิมาเป็นประธานเปิดโรงเรียน