สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
จักร กับ คบเพลิง หมายถึง ชาวควนเนียงรู้จักใช้วิถีทางแห่งปัญญาไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิต
อักษรย่อของโรงเรียน
ค.น.