นักการ/พนักงานบริการ

นายวัชรินทร์ โกมล
พนักงานขับรถ

นางสาวสมศรี เพชรทอง
พนักงานบริการ

นางสาวสุทิน ชาตรี
เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ

นายพนนท์ ทองขาว

นายประยุทธ เทพปาน

นางจิราภรณ์ เหล่าสิงห์

นุชจรี ศรีวรรณ