นักการ/พนักงานบริการ

นายวัชรินทร์ โกมล
พนักงานขับรถ

นายอุกฤษฎ์ คงเดช
พนักงานบริการ

นางสาวสมศรี เพชรทอง
พนักงานบริการ

นายนพเก้า เจนทะเล
พนักงานบริการ

นางสาวสุทิน ชาตรี
เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ