นักการ/พนักงานบริการ

นายวัชรินทร์ โกมล
พนักงานขับรถ

นางสาวสมศรี เพชรทอง
พนักงานบริการ

นางสาวสุทิน ชาตรี
เจ้าหน้าที่ร้านสวัสดิการ