พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย / อำนาจหน้าที่
พันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาชาติและสากล ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

4. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ สนองต่อความต้องการของผุ้เรียนและเป็นที่ยอมรับของผู้เรียน


ภารกิจ บทบาท และอำนาจหน้าที่ ของโรงเรียนควนเนียงวิทยา บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อำนาจหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา)
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2547 (ออกตาม ม.34 วรรคสี่ ของ พรบ.บริหาร ศธ.)
4) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542)
5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.)
6) กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
7) ระเบียบ กฎหมายอื่นๆ บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ
      1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป
      2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
      3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน
      4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ
      5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ
      6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ
      7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.65 KB