ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อ-นร.-ปี2563-เทอม-2-21-ม.ค.-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.63 KB 32159
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 246542
รายชื่อนักเรียนปี-การศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.11 KB 246590
แบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.26 KB 246546
แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการใช้ชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.96 KB 246567
แบบประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 246552
แบบประเมินสมรรถนะด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.57 KB 246576
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.03 KB 246555
แบบฟอร์มPLC 246937
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 246954
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 247026
คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 246970
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 246990
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 246962
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 54.24 KB 246940
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.83 KB 246955
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 246962
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 246949
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 246937
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.38 KB 247048
แบบประเมินสมรรถนะ_ทักษะชีวิต62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.07 KB 246999
แบบประเมินสมรรถนะ_การสื่อสาร62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219.18 KB 246981
แบบประเมินสมรรถนะ_การคิด62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.84 KB 247051
แบบประเมินสมรรถนะ_การแก้ปัญหา62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 214.72 KB 247018
แบบประเมินสมรรถนะ_เทคโนโลยี 62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 224.66 KB 246970
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 247014
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.89 KB 247014
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.27 KB 246969
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 246984
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229.4 KB 246987
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.04 KB 246983
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 247184
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 247319