ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
2565_แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 250.58 KB 25530
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 87.52 KB 56822
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.99 KB 56820
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 56802
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 57.77 KB 56807
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 56806
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.41 KB 56822
คู่มือฯ ว9 Word Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 126189
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126189
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126184
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.57 KB 126198
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126194
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 195.75 KB 126189
บันทึกข้อความจ่ายเงินค่าเครื่องแบบอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.56 KB 129203
รายงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 129205
รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 129187
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 146550
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 146531
ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.28 KB 146515
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 253.56 KB 146592
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.44 KB 146586
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 146632
ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146551
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146515
>แบบฟอร์มPLC 146439
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146417
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 146472
>คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 146399
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 146602
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 146450
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 146537
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 146637