ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 17310
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 17312
ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.28 KB 17339
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 253.56 KB 17373
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.44 KB 17375
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 17410
ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 17355
รายชื่อ-นร.-ปี2563-เทอม-2-21-ม.ค.-64 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.63 KB 17209
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 17332
รายชื่อนักเรียนปี-การศึกษา2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165.11 KB 17444
แบบประเมินสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 212.26 KB 17539
แบบประเมินสมรรถนะด้านทักษะการใช้ชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 220.96 KB 17282
แบบประเมินสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204.35 KB 17615
แบบประเมินสมรรถนะด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216.57 KB 17597
แบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.03 KB 17617
แบบฟอร์มPLC 17240
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 17217
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 17268
คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 17196
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 17402
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 44.06 KB 17546
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 54.24 KB 17357
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 51.83 KB 17571
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 17327
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 38.93 KB 17597
แบบฟอร์มสารสนเทศ_กลุ่มบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 22.95 KB 17600
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 179.38 KB 17595
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 17218
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.89 KB 17554
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการสื่อสาร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 221.27 KB 17323
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการทักษะชีวิต Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 219 KB 17525
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการแก้ปัญหา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 229.4 KB 17372
แบบประเมินสมรรถณะภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561ด้านการคิด Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.04 KB 17546
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 17310
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 17338