ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
2565_แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 250.58 KB 7101
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 87.52 KB 38436
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 77.99 KB 38442
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 43.15 KB 38428
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 57.77 KB 38429
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 67.92 KB 38431
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.41 KB 38444
คู่มือฯ ว9 Word Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 107809
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 107815
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 107809
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.57 KB 107821
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 107818
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 195.75 KB 107813
ทักษะการสื่อสาร2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.72 KB 109210
ทักษะการคิด 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 208.39 KB 109209
ทักษะการใช้ชีวิต2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 211.68 KB 109189
ทักษะการใช้เทคโนโลยี2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 203.49 KB 109175
ทักษะการแก้ปัญหา2654 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 200.17 KB 109184
บันทึกข้อความจ่ายเงินค่าเครื่องแบบอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.56 KB 110829
รายงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 110830
รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 110811
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 128160
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 128156
ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.28 KB 128141
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 253.56 KB 128216
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.44 KB 128203
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 128243
ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 128170
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 128136
>แบบฟอร์มPLC 128060
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 128029
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 128091
>คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 128020
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 128214
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 128070
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 128156
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 128255