ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 37.01 KB 0
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 52.69 KB 0
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.33 KB 1
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มบริหารงานวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 64.8 KB 1
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 69.21 KB 1
2565_แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 250.58 KB 25550
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 90.41 KB 56826
คู่มือฯ ว9 Word Document ขนาดไฟล์ 68.12 KB 126192
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126190
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู เชี่ยวชาญ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126185
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 196.57 KB 126199
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 196.25 KB 126199
PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางานครู ไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 195.75 KB 126198
บันทึกข้อความจ่ายเงินค่าเครื่องแบบอุปกรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 24.56 KB 129204
รายงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ประจำปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 11.82 KB 129206
รายงานการจัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 129188
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลปี2564 Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 146551
ใบสั่งซื้ออุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.75 KB 146537
ใบมอบตัวนักเรียนโรงเรียนควนเนียงวิทยา2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.28 KB 146515
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 253.56 KB 146594
สรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 31.44 KB 146587
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 2564 Word Document ขนาดไฟล์ 88.82 KB 146632
ปฏิทินการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 112.5 KB 146551
ตัวอย่างบันทึกกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146519
>แบบฟอร์มPLC 146442
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 146421
ฟอร์มแผนการสอนรายหน่วย Word Document ขนาดไฟล์ 66 KB 146475
>คู่มือนักเรียนว่าด้วย การแต่งการชุุดนักเรียน 146399
แบบฟอร์ม SAR Word Document ขนาดไฟล์ 151.55 KB 146606
แบบฟอร์ม PLC โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 54.31 KB 146451
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.56 KB 146548
แบบสรุปผลรายวิชา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.03 KB 146668