กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพร ดือราแม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวตาลทิพย์ จงศรีวัฒนพร
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจณี รบบานา
ครูผู้ช่วย