กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชัยพร ดือราแม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวีระ เสนาวรรณ
ครู คศ.2

นางสาวตาลทิพย์ จงศรีวัฒนพร
ครูผู้ช่วย