กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีระ เสนาวรรณ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางจุรี คงฤทธิ์
ครู คศ.2

นายกัมปนาท สุวรรณมณี
ครู คศ.2