คณะผู้บริหาร

นายโชคชัย ชัยธรรมโชค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0956287999
อีเมล์ : kn127@kornor.ac.th

นางสุนัยน์ราห์ เพียรกิจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : sunaira412@gmail.com

นางสาวกุลธิดา วงศ์วาทยากร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : dearpixma28@gmail.com

นายปฏิวุฒิ ชุมสุวรรณ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : krupatiwutch@gmail.com