วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
"โรงเรียนควนเนียงวิทยาจัดการศึกษาสู่มาตรฐานชาติและสากล สืบสานภูมิปัญญา ก้าวทันเทคโนโลยี สร้างคนดีให้สังคมบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
คติพจน์
"อตตาน ทมยน ปณฑิตา" หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน
สีประจำโรงเรียน
ฟ้า-ขาว หมายถึง ชาวควนเนียงเป็นพี่น้องกัน มีความเอื้ออารีต่อกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ
คำขวัญประจำโรงเรียน
"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นจรรยา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเชิดชูสถาบัน"
ปณิธานโรงเรียน
"ผนึกแรงประสานใจ ก้าวเคียงไหล่อย่างพร้อมเพรียง
จุดมุ่งคือชื่อเสียง นำควนเนียงขึ้นเคียงเมือง"
อัตลักษณ์โรงเรียน
"ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน"
เอกลักษณ์โรงเรียน
"สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"