ฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนฯ
รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายงานผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 207.54 KB
รายงานการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.56 KB
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปี 2562-2565
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนควนเนียงวิทยา ปี 2562-2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.43 MB
รายงานโครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
รายงานโครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.51 KB
ข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 622.52 KB
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 714.3 KB
แผนปฏิบัติการ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 271.88 KB
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศุกราช 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 225.75 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 152.2 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.92 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 90.22 KB
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับเต็ม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.05 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 266.83 KB
พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.51 KB