กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัชยา ชูมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมมาตร อุตพรณ์
ครู คศ.3

นายประเสริฐ จันทร์ภาพ
ครู คศ.3

นางสาวเสริมศรี ศรีรัตน์
ครู คศ.2

นางสาววรรณา คีรีธาร
ครู คศ.2

นายครวน ชุมสุวรรณ
ครู คศ.2

นายพงศ์พันธ์ ชูช่วย
ครู คศ.1

นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
พนักงานราชการ