กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัชยา ชูมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายประเสริฐ จันทร์ภาพ
ครู คศ.3

นายพงศ์พันธ์ ชูช่วย
ครู คศ.2

นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางวรรณี นะชาตรี
ครู คศ.2

นางสาวอาจารี ฉัตรมณี
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
พนักงานราชการ