กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางมนัชยา ชูมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวรรณี นะชาตรี
ครู คศ.3

นายพงศ์พันธ์ ชูช่วย
ครู คศ.2

นางเปมิกา เสียงอ่อน
ครู คศ.2

นางสาวดารารัตน์ ศรีเรืองรัตน์
ครู คศ.1

นางสาววีรวัลย์ เพชรมีแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวนวรัตน์ อำมรพรต
พนักงานราชการ

นางสาวขวัญณิตา โชติช่วง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรี แซ่ลิ่ม
ครูผู้ช่วย