งานประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.67 KB
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภายในสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.66 MB
คู่มือการติดตาม ตรวจสอบ และประประเมินคุณภาพการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.78 KB
ประกาศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพิ้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.45 KB
ประกาศ โรงเรียนควนเนียงวิทยา เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 183.87 KB
แบบฟอร์ม SAR สพม.เขต 16
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.89 MB