ผลงานครู
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงนามธรรม ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง นามธรรมกับการแก้ปัญหารายวิชาวิทยาการคำนวณ 1
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,17:41  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน การแก้ปัญหาลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 เรื่องแม่เหล็กและไฟฟ้า โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ร่วมกับเทคนิคฝังความคิด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,17:38  อ่าน 150 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตารางการทำงานเรื่องการใช้สูตรคำนวนและฟังก์ชัน โดยใช้เทคนิกการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
ชื่ออาจารย์ : นายธนากร แกล้วทนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2565,17:31  อ่าน 151 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี ม.4
ชื่ออาจารย์ : นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,12:39  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายณพชรพงศ์ พงศ์จรัส
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2564,12:38  อ่าน 324 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:19  อ่าน 596 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคโพลยา รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว30205 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:15  อ่าน 432 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Active Learning ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:14  อ่าน 439 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางราตรี จันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12  อ่าน 606 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการขาดความมีวินัยส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..