ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรม เกมการเรียนรู้แบบ Unplug เกมตามล่าหาสมบัติ
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2564,10:11  อ่าน 137 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ในรายวิชาเคมีเพิ่มเติม 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางจรัสลักษณ์ คงกัลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:19  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคโพลยา รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 รหัสวิชา ว30205 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชวินดา ชูวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:15  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ให้สูงขึ้นโดยวิธีการจัดการเรียนรู้ใช้กระบวนการ Active Learning ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นางชลธิชา ธรฤทธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:14  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ผ่านกระบวนการ PLC ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางราตรี จันทศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พฤติกรรมการขาดความมีวินัยส่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:12  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) รายวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว31221 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา วงค์ราชสีห์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:10  อ่าน 59 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ (PLC)
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา ฮะยีบิลัง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:09  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น โดยรูปแบบการสร้างสรรค์ความรู้ สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวไสว ไชยสาลี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2563,09:07  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นายชินพงศ์ จุลบุตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2563,10:21  อ่าน 81 ครั้ง
รายละเอียด..