ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด Growing up with STRUCTURE เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ21102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนควนเนียงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสุวิมล โกศลสุรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2561,09:39  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานไฟฟ้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
ชื่ออาจารย์ : นางสุทธิกา คงพูน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2560,13:08  อ่าน 453 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ ผลการพัฒนาชุดกิจกรรการเรียนรู้ เรื่อง ดิน หิน แร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งญาดา ศรธรรมกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2560,12:53  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..